Polityka prywatności – ZwalczNudę

Informacje ogólne

Przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania przez Fundację Zwalcz Nudę danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zwalcz Nudę z siedzibą w Warszawie przy ul. Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Numer KRS: 0000473181, REGON: 146915953, NIP: 9522127106. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: wdr@zwalcznude.pl lub pisemnie na adres Fundacji Zwalcz Nudę wskazany powyżej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania.

W sytuacji, w której przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas:

  • na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym terminie (podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • w celu zrealizowania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa (podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami dla ich przetwarzania w celu nawiązania z Państwem komunikacji, utrzymywania z Państwem relacji w ramach naszej działalności

(podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Podanie przez Państwa danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji. Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.

Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub innych informacji branżowych, informacji o wydarzeniach lub konferencjach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla których to przetwarzanie było dedykowane, w szczególności do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby Fundacji Zwalcz Nudę lub adres e-mail wskazane powyżej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, iż naruszone zostały ich prawa.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne. Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.


 

REGULAMIN

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.

1.    Regulamin określa zasady korzystania z usługi Informator Kulturalny Zwalcz Nudę, zwany dalej w skrócie IKZN.

2.    IKZN udostępniania jest przez ZwalczNude.pl Krystyna Radkowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Lebiodowej 11e/4

Dane kontaktowe:

1)  adres pocztowy:
ZwalczNude.pl
ul. Lebiodowa 11e/4 
04-674 Warszawa

2) adres poczty elektronicznej: krystynaradkowska@zwalcznude.pl

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 501104087, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

3.    W ramach usługi IKZN, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez ZwalczNude.pl informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „IKZN”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.    Newsletter zawiera informacje kulturalne, sportowe, w większości związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, w większości z wydarzeniami nieodpłatnymi. W ramach IKZN przesyłane są też informacje o specjalnych ofertach sponsorów wydarzeń realizowanych przez lub przy współpracy ze ZwalczNude.pl.

5.    Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co trzy dni.

6.    Aby zapisać się na IKZN należy:

– zapisać się bezpośrednio na IKZN przez jedną ze stron współprowadzonych przez ZwalczNude.pl

– zapisać się na jedno z wydarzeń ZwalczNude.pl, lub organizowanych przez fundację ZwalczNude.pl, przy czym przy każdym wydarzeniu jest podana informacja o zapisaniu się na IKZN – jest to obowiązkowe w przypadku bezpłatnego udziału w wydarzeniach.

Zamówienie usługi IKZN następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej: www.zwalcznude.pl, www.zwalcznude.eu, www.zapisyzwalcznude.pl, www.warszawskiednirodzinne.pl oraz www.narodowydziensportu.pl. Zapisy mogą się odbywać przez strony kolejnych wydarzeń ZwalczNude.pl – każdorazowo jest to opisane na stronie danego projektu.

Zapis odbywa się poprzez:

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

5) na wskazany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie udziału w zajęciach, które jest jednoznaczne z zapisaniem się na IKZN.

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest IKZN lub zrezygnować z usługi IKZN w każdej chwili może się z IKZN wypisać poprzez odkliknięcie w treści maila, lub poprzez odkliknięcie na stronie www.zapisyzwalcznude.pl

7.    Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi IKZN jest ZwalczNude.pl – z danymi podanymi powyżej w regulaminie.

8.    ZwalczNude.pl przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). ZwalczNude.pl, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

10.  Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: krystynaradkowska@zwalcznude.pl