Deklaracja Dostępności – ZwalczNudę

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zwalcznude.pl/

Fundacja Zwalcz Nudę zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Zwalcz Nudę.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://zwalcznude.pl/wynik-audytu-dostepnosci-witryny-kwiecien-2022/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Stronkowska, promocja@zwalcznude.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 884 939 880. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. Mazowieckie
 2. Warszawski
 3. Warszawa Parga
 4. Warszawa
 5. Ludwika Kickiego 1
 6. 04-373 Warszawa

Parking

 1. Nie mamy parkingu.
 2. Parking jest bezpłatny.
 3. Miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Kickiego

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 3. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 1. Do wejścia prowadzą schody.
 2. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 3. Otwierają się na zewnątrz.
 4. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Ciągi poziome

 1. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 2. Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 1. Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.