Regulamin Klubu – ZwalczNudę

Regulamin Klubu dla Rodzin „Zwalcz Nudę”

 1. Klub dla Rodzin „Zwalcz Nudę” (zwany dalej klubem) to rodzinne miejsce prowadzone przez Fundację Zwalcz Nudę, współfinansowane przez m.st. Warszawa.
 2. Klub dla Rodzin Zwalcz Nudę powstał z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Oferta Klubu skierowana jest do dzieci w wieku 0-14 z terenów zagrożonych alkoholizmem i ubóstwem z Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem Pragi Południe oraz do ich rodziców. To przestrzeń wymiany doświadczeń, wzajemnego wspierania oraz darmowych zajęć, warsztatów, wypożyczalnia gier planszowych, sala zabaw, oraz kafejka.
 3. Poprzez zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego miejsca: a) integrujemy rodziny, b) zapobiegamy izolacji rodzin z dziećmi, c) podnosimy kompetencje opiekuńcze i wychowawcze rodziców i opiekunów, d) budujemy relacje samopomocowe, e) wzmacniamy prawidłowe więzi rodzinne, f) wspieramy rozwój i edukację najmłodszych.
 4. Klub otwarty jest zgodnie z harmonogramem danego tygodnia umieszczonym na stronie www.zwalcznude.pl
 5. Oprócz wyznaczonych zajęć dla rodziców, podczas których dziećmi zajmuje się wykwalifikowany animator w trakcie zabaw i zajęć Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci. Rodzic zobowiązany jest pozostać na terenie klubu na czas trwania zajęć swojego dziecka.
 6. Wchodząc do Klubu, należy zmienić obuwie i pozostawić okrycia wierzchnie w wyznaczonym miejscu.
 7. Po wspólnej zabawie lub zajęciach należy pozostawić po sobie porządek.
 8. Wszystkie zabawki, sprzęty, książki i wyposażenie są własnością Klubu. W celu wypożyczenia gry planszowej, puzzli, zabawek prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną. W tym celu prosimy o zapoznanie się z regulaminem wypożyczalni.
 9. Zajęcia w Klubie w ramach projektu dofinansowanego przez m.st.Warszawa odbywają się nieodpłatnie.
 10. Na zajęcia z ograniczoną ilością miejsc obowiązują zapisy poprzez stronę https://zwalcznude.pl/wydarzenia/  lub na miejscu w klubie – zapisy przyjmuje tylko p. Agata.
  W przypadku, gdy uczestnik zapisał się na zajęcia, jednak z jakiś przyczyn nie może wziąć udziału w zajęciach proszony jest o zgłoszenie tego z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzinnym, aby dać szansę na uczestnictwo innym. Zgłoszenia można dokonać na miejscu w klubie, telefonicznie lub mailowo do p. Agaty (klub@zwalcznude.pl, tel. 884 939 880 w godzinach 10-20 od poniedziałku do piątku). Brak informacji o rezygnacji utrudnia działanie klubowi i uniemożliwia udział innym. Dlatego może skutkować wpisaniem na listę osób, które nie mogą korzystać bezpłatnie z zajęć i zapisywać się na nie.
 11. Przebywanie na zajęciach organizowanych w Klubie dla Rodzin Zwalcz Nudę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na robienie zdjęć oraz kręcenie filmów, które później mogą zostać opublikowane na stronie oraz Facebooku Klubu i Partnerów projektu. Materiały te wykorzystujemy w celach wyłącznie informacyjno-promocyjnych projekt.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie zabaw i zajęć.
 13. Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć na stronie zwalcznude.pl w zakładce Klub dla Rodzin Zwalcz Nudę.
 14. Jeśli mają Państwo jakiś pomysł na zajęcia lub zabawę – zapraszamy do podzielenia się nim z nami. W Klubie każdy może realizować swoje pasje i pomysły – w tym celu zapraszamy do kontaktu  z Koordynatorem Klubu na maila klub@zwalcznude.pl .
 15. Klub dla Rodzin zapewnia, że zajęcia w zależności od ich charakteru, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – osoby przygotowane do prowadzenia zajęć zarówno merytorycznie, jak i metodologicznie, a także przez wolontariuszy, rodziców/opiekunów.
 16. W Klubie jest możliwość skorzystania z kawy, herbaty, lemoniady oraz ciasta i sezonowych owoców – w zamian za cegiełkę określonej wysokości, która pokrywa koszty poczęstunku. Członkowie klubu mogą korzystać z poczęstunku bezpłatnie – pod warunkiem, że sami przyniosą coś ze sobą.
 17. Jemy tylko w Sali głównej przy stolikach – jest absolutny zakaz wnoszenia jedzenia czy zabawek do Sali zabaw. Jeśli coś zostanie pobrudzone – należy to posprzątać lub zgłosić koordynatorowi klubu
 18. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu
 19. Za niestosowanie się do regulaminu, zachowania niezgodne z zasadami savoir-vivre można zostać usuniętym jednorazowo z terenu klubu. W przypadku ponowienia naruszeń – prowadzący klub mogą nie wpuszczać takiej osoby więcej na teren klubu.

OPŁATA MOTYWACYJNA
Ze względu na:
– ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach cyklicznych;
– konieczność wykazania przez fundację frekwencji na zajęciach zgodnej z założeniami projektów grantowych;
– bardzo duże zainteresowanie zajęciami i długie listy rezerwowe;
– fakt, że przy braku opłaty motywacyjnej zapisani uczestnicy bardzo często nie przychodzą, nie informując nas o tym i pozostawiając wolne miejsca;
– potrzebę dofinansowania rosnących kosztów prowadzenia zajęć – bez możliwości pokrycia tych kosztów z projektów grantowych.

Zarząd fundacji ustanowił jednorazowa opłatę motywacyjną dla osób, które chcą zapisać dzieci lub siebie na cały cykl danych zajęć (semestr lub taki okres, jaki zostanie przy danych zajęciach jako cykl ustanowiony).

Opłata dotyczy jednego uczestnika, raz na okres całego cyklu zajęć, jest bezzwrotna i jednorazowa.
W przypadku niezjawienia się na zajęciach bez zgłoszenia nieobecności – zostaje przekazana fundacji jako darowizna, a uczestnik zostaje skreślony z listy zajęć.
W przypadku nieobecności na większej ilości zajęć niż 4 w sezonie – może ulec umorzeniu. W takim wypadku uczestnik zostaje skreślony z listy danych zajęć.
Opłata wynosi:
50 PLN – za pierwszego uczestnika zajęć w klubie z rodziny
30 PLN – za drugiego uczestnika zajęć w klubie z rodziny (niezależnie, czy jest to to samo dziecko, tylko na kolejnych zajęcia, czy jest to drugie dziecko – na tych samych zajęciach itp).
UWAGA – osoby, które przedstawią oświadczenie o niemożliwości pokrycia takich kosztów mogą zostać zwolnione z opłaty.
Niniejsza opłata motywacyjna nie stanowi wynagrodzenia za uczestnictwo w zajęciach, jest to dobrowolna darowizna na rzecz fundacji.
Pojedyncze zajęcia zawsze są nieodpłatne dla uczestników. Opłata dotyczy jedynie zarezerwowania miejsca na cały cykl zajęć.

Regulamin WYPOŻYCZALNI PLANSZÓWEK

 1. Wypożyczalnia planszówek prowadzona jest przez Fundację Zwalcz Nudę przy ul. Kickiego 1.
 2. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni planszówek Zwalcz Nudę, zwanej
  dalej Wypożyczalnią, przez Wypożyczających.
 3. Wypożyczanie i zwroty możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15 oraz dodatkowo w godzinach otwarcia klubu umieszczonych na stronie klubu.
 4. Z Wypożyczalni mogą korzystać członkowie wypożyczalni, czyli wszystkie osoby, które:
 • zapoznały się z Regulaminem Wypożyczalni,
 • wypełniły kartę zgłoszeniową do Wypożyczalni,
 • podpisały zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przepisów Wypożyczalni,
 • uiściły opłatę wpisową – kaucję bezzwrotną w wysokości 50 PLN, lub przekazały na rzecz Wypożyczalni minimum jedną grę planszowa (w stanie idealnym).
 1. Usługa wypożyczenia gry jest bezpłatna.
 2. Z zasobów wypożyczalni można korzystać na miejscu ( w Klubie dla Rodzin „Zwalcz Nudę” – w tym celu nie trzeba być członkiem Wypożyczalni) lub wypożyczyć ją do domu.
 3. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z deklaracją Wypożyczającego dotyczącą długości wypożyczenia wyrażonej w pełnych dniach .
 4. Członek wypożyczalni może wypożyczyć jednorazowo nie więcej niż 3 gry.
 5. Minimalny okres wypożyczenia gry wynosi 1 dzień, maksymalny 16 dni, jest możliwość przedłużenia wypożyczenia po uprzednim kontakcie z Wypożyczalnią.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry
  budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni. W innym
  przypadku pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie ogólnym dobrym.
 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie
  wypożyczonej gry oraz za wszelkie jej uszkodzenia, stwierdzone podczas zwrotu – nie
  zgłoszone w chwili wypożyczenia. W takim przypadku wypożyczający zobowiązany
  jest po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni do:
 • odkupienia identycznej pozycji
 • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry
 • przekazania Wypożyczalni innych gier uzgodnionych z pracownikiem Wypożyczalni
 • pokrycia kosztów naprawy szkód z wpłaconej kaucji – w takim przypadku, by wypożyczyć kolejną grę, należy ponownie wpłacić kaucję.
 1. W przypadku przekroczenia deklarowanego terminu zwrotu gry, wypożyczalnia
  wysyła przypomnienie o konieczności zwrotu gry. Od tego dnia zostaje naliczona kara w wysokości 2 PLN za każdy dzień przedłużenia wypożyczenia. W przypadku braku jej uiszczenia – zostanie ona pokryta z kaucji. Nie ma możliwości wypożyczenia kolejnej gry bez uiszczenia kwoty brakującej do pełnej kaucji.
 2. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci gry/gier w określonym terminie, może zostać ukarany brakiem możliwości wypożyczenia kolejnych gier.
 3. Wypożyczalnia ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.