Projekt Nasze Czyste Powietrze / Składanie ofert – ZwalczNudę

Fundacja Zwalcz Nudę zaprasza do składania ofert na realizację poniższych zadań:

 1. produkcja dwóch roll-upów reklamowych 120×200 cm;
 2. druk 10 000 sztuk folderów A3 składane do A4, 4 strony, kolor, papier ekologiczny;
 3. produkcja 100 sztuk pendrive, PD-6 znakowanie laserem, 32 GB;
 4. druk 30 kompletów zbindowanych,  30 stron, kolor, 80 g w kolorze;
 5. druk kolorowanek dla dzieci A3 1+0, 2000 sztuk;
 6. produkcja kubków 350 ml termicznych ze znakowaniem w liczbie 500 sztuk;
 7. produkcja butelek wielorazowych ze znakowaniem w liczbie 500 sztuk;
 8. druk 5000 sztuk plakatów B2, 4+0, 130 g; 
 9. druk 5000 sztuk plakatów A2, 4+0, 130 g;

Na oferty czekamy do dnia 15 marca 2022 do godz. 11:00 w formie mailowej na adres ncp@zwalcznude.pl i drukowanej na adres Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa

Informujemy, że w ramach produkcji materiałów niezbędne będzie użycie logotypów:

przy czym logotypy NFOŚ i programu Czyste Powietrze powinny być użyte zgodnie z księgami znaków dostępnymi na stronie internetowej. 

Informujemy także, że każdy materiał drukowany powinien zawierać informację: „Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Zwalcz Nudę”, zaś każdy produkt ze znakowaniem powinien zawierać informację: „Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”

Agencje i podwykonawców prosimy o przedstawienie oferty wraz z wyceną do dnia 15 marca 2022 roku.

Prosimy o informacje na temat Państwa doświadczenia w realizacji materiałów informacyjnych, reklamowych, edukacyjnych.

Ocena ofert

 1. Złożone oferty zostaną ocenione pod względem spełniania warunków formalnoprawnych udziału w postępowaniu oraz pod względem merytorycznym, określonych w zapytaniu.
 2. Jeżeli oferta nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu wymienionych w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona.
 3. Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie oferty spełniające kryteria oceny formalnoprawnej.
 4. Oferty pod względem merytorycznym oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta, wynosi łącznie 100 pkt.
 5.  Za najkorzystniejsza ofertę zamawiający uzna tę, która otrzymała największą ilość punktów spośród ocenianych ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny merytorycznej.
 6. Złożona oferta musi oferować całość działań projektowych.
Lp.  Kryterium Maksymalna liczba punktów
1. Cena 70
2. Jakość i estetyka wyprodukowanych materiałów 30

KRYTERIUM 1 – CENA

Kryterium będzie rozpatrywane w oparciu o podane całościowe bezpośrednie koszty podwykonawstwa, czyli łącznie koszty przygotowania i realizacji działań i wynagrodzenia organizacji wdrażającej. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru:

C min

C =       ____________________    x 70 pkt

C x

gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena”;

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;

C x – cena oferty rozpatrywanej

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma 70 punktów, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów według powyższego wzoru.

KRYTERIUM 2 – JAKOŚĆ I ESTETYKA PRODUKOWANYCH MATERIAŁÓW

Zamawiający przyzna każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 30 pkt.). Zamawiający przyzna punkty, uwzględniając poniższe kryteria:

Atrakcyjność materiałów pod kątem wzbudzenia zainteresowania klientów/uczestników projektu. 0-15 pkt
Wysoka jakość materiałów, z których przygotowane będą materiały. 0-15 pkt

Ważne będą tylko oferty opiewające  na całość działań.

W razie pytań prosimy o maila na adres: ncp@zwalcznude.pl.

 

Informacja z dnia 16 marca 2022:

Niniejszym informujemy, że:

ze względu na fakt, że nie otrzymaliśmy żadnej oferty spełniającej wymogi ofertowe, termin zgłaszania ofert uległ przedłużeniu do dnia 31 marca 2022 do godz. 12:00.

Oferty należy przesyłać mailem na adres ncp@zwalcznude.pl

oraz w wersji papierowej na adres Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa.

W razie pytań prosimy o maila na adres ncp@zwalcznude.pl.

 

OGŁOSZENIE z dnia 31 marca 2022:

Niniejszym informujemy, że nie dostaliśmy żadnej oferty spełniającej wymogi ofertowe. Zapytanie pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych poza formułą konkursową.